Facebook
Instagram
TikTok
+32 2 466 50 44info@dogcatandco.be
FAQ
Uw dierenwinkel in Zellik Brussel
Dog Cat and Co > Info & nieuws > Privacy Policy DogCatandCo

Privacy Policy DogCatandCo


Deze website is eigendom van Domaine De La Sapiniere

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Brusselsesteenweg 538 Zellik 1731

Telefoon: 02 466 50 44

E-mail: info@domainedelasapiniere.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 448.242.344

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Domaine De La Sapiniere of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Domaine De La Sapiniere levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Domaine De La Sapiniere de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Domaine De La Sapiniere kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Domaine De La Sapiniere geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Domaine De La Sapiniere kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Domaine De La Sapiniere verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Asse bevoegd.

 

 

Privacybeleid


Domaine De La Sapiniere hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, Domaine De La Sapiniere, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Domaine De La Sapiniere, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Domaine De La Sapiniere, info@dogcatandco.be tel nr 02 466 50 44.

De door u medegedeelde gegevens blijven opgeslagen totdat je ons een een email stuurt of belt op het adres info@dogcatandco.be of tel nr 02 466 50 44 met de vraag om uw gegevens te verwijjderen

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics zal helpen om de website te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Politique de confidentialité DogCatandCo

Ce site Web est la propriété du Domaine De La Sapiniere

Informations de contact

Adresse du siège social: Brusselsesteenweg 538 Zellik 1731

Téléphone: 02 466 50 44

E-mail: info@domainedelasapiniere.be

Numéro d’entreprise: BTW BE 448.242.344

En accédant à ce site web et en l’utilisant, vous marquez explicitement votre accord avec les conditions générales suivantes.

Droits intellectuels de propriété

Le contenu complet de ce site, y compris les marques, logos, dessins, données, noms de produits ou de sociétés, photos, etc. est protégé par les droits intellectuels et appartiennent au groupe Domaine De La Sapiniere ou à des tiers ayant-droits.  Rien de ce site web ne peut être copié, modifié ou diffusé sans accord écrit préalable de Domaine De La Sapiniere.

Limitation de responsabilité

L’information sur le site web est de nature générale.  Elle n’est pas adaptée à des circonstances personnelles ou spécifiques, et ne peut donc être considérée comme avis personnel, professionnel ou juridique par l’utilisateur.

Domaine De La Sapiniere fait de gros efforts pour fournir des informations complètes, justes, précises et actualisées mais malgré ces efforts, des erreurs peuvent se glisser dans les données mises à disposition.  Si l’information fournie devait contenir des inexactitudes ou bien si des données spécifiques n’étaient plus disponibles sur ou via le site, Domaine De La Sapiniere ferait tout ce qui est possible pour y remédier au plus vite.

De plus, nous ne pouvons être tenus pour responsables pour des préjudices directs ou indirects qui émaneraient de l’utilisation de ce site.

Le contenu du site (y compris les liens) peut à tout moment être adapté, modifié ou complété, et ce, sans avis ou communication.  Domaine De La Sapiniere ne donne aucune garantie pour le bon fonctionnement du site web, et ne peut d’aucune façon être tenu pour responsable d’un mauvais fonctionnement ou d’une (in)disponibilité temporaire du site, ni pour aucune forme de préjudice, direct ou indirect, qui découlerait de l’accès ou de l’utilisation du site web.

Le site web peut contenir des hyperliens vers des sites web ou des pages de tiers, ou y renvoyer indirectement.   Le placement de liens vers ces sites web ou ces pages n’implique en aucune façon l’approbation implicite de leur contenu.

Domaine De La Sapiniere déclare explicitement qu’elle n’a aucun pouvoir concernant le contenu ou d’autres caractéristiques de ces sites, et qu’elle ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de leur contenu ou caractéristiques ou pour toute forme de préjudice pour leur utilisation, y compris et sans limitation, de toute perte, arrêt de travail, dommages aux programmes ou à d’autres données du système informatique, de l’appareillage, de la programmation ou autre de l’utilisateur.

Droit applicable et tribunaux compétents

Le droit Belge est d’application sur ce site.  En cas de différent, seuls les tribunaux de l’arrondissement juridique de Asse sont compétents.

 

                                                             Politique de confidentialité

Domaine De La Sapiniere attache de l'importance à votre vie privée.

Si l'utilisateur du site demande des renseignements personnels:

Le responsable du traitement des données personnelles, Domaine De La Sapiniere, respecte la loi belge du 8 décembre 1992 en ce qui concerne la protection de la vie privée dans le cadre du traitement des données personnelles.

Les renseignements personnels que vous avez communiqués seront utilisés aux fins suivantes: gestion de la clientèle, traitement des commandes, envoi de newsletters pour vous tenir au courant de nos activités, la publicité ou le marketing, etc.

Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles. Sous réserve d’une preuve d'identité (copie de la carte d'identité), vous pouvez envoyer gratuitement une demande écrite, datée et signée, à Domaine De La Sapiniere
pour effacer vos données personnelles. Si nécessaire, vous pouvez également demander de corriger les renseignements inexacts, incomplets ou non pertinents.

En cas d'utilisation des données pour le marketing direct: vous pouvez librement vous opposer à l'utilisation de vos données pour le marketing direct. À cet effet, vous pouvez toujours vous tourner vers Domaine De La Sapiniere, info@dogcatandco.be - tél nr 02 466 50 44.

 

Google analytics

Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. ( «Google»). Google Analytics utilise des "cookies" (petits fichiers texte placés sur votre ordinateur) pour aider le site internet à analyser comment les utilisateurs utilisent le site. L’information créée par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) est stockée par Google sur des serveurs. Google utilise ces informations pour suivre la façon dont vous utilisez le site, compiler des rapports sur l'activité du site pour les opérateurs de site Web et fournir d'autres services relatifs à l'activité du site et l'utilisation d'Internet. Google peut également transférer ces informations à des tiers si ceci est légalement requis, ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec d'autres données détenues par Google. En utilisant ce site, vous acceptez le traitement des données par Google de la manière et aux fins énoncées ci-dessus.