Facebook
Instagram
TikTok
+32 2 466 50 44info@dogcatandco.be
FAQ
Verkoopsvoorwaarden bij DogCatandCo
Dog Cat and Co > Pups te koop > Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden


VERKOOPSVOORWAARDEN

Art. 1 Toepassingsgebied algemene voorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing wanneer de koper een consument is (een natuurlijke persoon is die deze overeenkomst heeft gesloten voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit). Zij maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Afwijkingen van onze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te geschieden.

Art. 2 Bestemming van de dieren

De dieren die worden verkocht zijn bestemd als gezelschapsdier. Indien er specifieke vereisten worden gesteld aan het dier moeten deze voor het sluiten van de overeenkomst door de consument medegedeeld worden. De aanvaarding door de verkoper van deze specifieke vereisten kan enkel blijken uit een daartoe afzonderlijk gesloten overeenkomst. 

Art. 3 Toepassing van de wettelijke garantie

3.1 De koper kan zich steeds beroepen op de bepalingen van artikel 1649bis e.v. oud BW die voorzien in een garantie bij de aankoop van dieren. Concreet houdt deze regeling in dat de verkoper van het dier aansprakelijk is voor gebreken die reeds bij de levering aanwezig zijn en die zich binnen een termijn van één jaar, te rekenen vanaf de levering manifesteren. Na het verstrijken van deze periode van één jaar, kan de koper zich enkel nog beroepen op de gemeenrechtelijke regelen inzake verborgen gebreken.

3.2 De koper moet het bestaan van het gebrek bewijzen. Zodra het gebrek bewezen is, geldt het vermoeden dat het gebrek reeds aanwezig was bij de levering. Dit vermoeden is evenwel weerlegbaar:

- De verkoper kan aantonen dat het gebrek nog niet aanwezig was op het tijdstip van de levering of pas later is ontstaan. Ziekten of andere gebreken die veroorzaakt zijn door opzet, nalatigheid, door een onoordeelkundige behandeling door de koper of een derde (vb. ingevolge een niet-noodzakelijke vaccinatie uitgevoerd door de eigen dierenarts op een verkeerd tijdstip of ingevolge het opstarten van een antibioticakuur voor een virale infectie) zijn geen gebreken die bij de levering aanwezig zijn en kunnen dan ook niet leiden tot de aansprakelijkheid van de verkoper. Ook gebreken die ontstaan door slechte voeding of abnormale verzorging of behandeling van het dier door de koper of een derde zijn gebreken die niet aanwezig zijn bij de levering. De verkoper is in dat geval enkel aansprakelijk indien hij verkeerde instructies heeft gegeven.

- Daarnaast kan de verkoper ook aantonen dat het vermoeden onverenigbaar is met de aard van het gebrek. Te denken valt bijvoorbeeld aan een ziekte met een incubatieperiode die korter is dan de termijn verstreken sedert de levering.

3.3 De koper moet de verkoper onverwijld, dit wil zeggen onmiddellijk en zonder enige vertraging, in kennis stellen van het gebrek, dit zodra dit gebrek zich voldoende duidelijk heeft gemanifesteerd. De kennisgeving vindt telefonisch plaats en kan daarna via e-mail worden bevestigd. De verkoper kan niet aansprakelijk zijn voor de verergering van de schade die het gevolg is van de miskenning van deze verplichting (vb. kost van ingrepen die bij onmiddellijke behandeling met medicijnen niet nodig waren geweest, hogere tarieven ingevolge een spoedbehandeling tijdens het weekend, indien het gebrek reeds voor het weekend duidelijk was geworden).

De koper, die aanspraak wil maken op de wettelijke garantie, is verplicht het dier ter beschikking te stellen van de verkoper of de door de verkoper aangewezen dierenarts (behalve indien het dier overleden is). Enkel in het geval waarin een onmiddellijke tussenkomst van een andere dierenarts voor de gezondheid van het dier redelijkerwijze noodzakelijk is, kan de verkoper gehouden zijn tot de vergoeding van de door een andere dierenarts gemaakte kosten. De vergoeding is beperkt tot de kosten die de verkoper redelijkerwijze zelf had moeten maken voor de genezing van het dier en zijn is begrensd tot de bedragen bepaald in artikel 3.5, lid 2 van deze voorwaarden. De koper brengt de verkoper onverwijld op de hoogte van de tussenkomst van de andere dierenarts, maakt aannemelijk dat de tussenkomst van een andere dierenarts redelijkerwijze noodzakelijk was voor de gezondheid van het dier en bezorgt op verzoek van de verkoper de relevante bewijsstukken die de gemaakte kosten met het oog op genezing staven. Kosten die gemaakt werden zonder noodzakelijk te zijn om het dier te genezen (vb. vaccinaties), worden niet vergoed.

Noodzaken bijvoorbeeld in principe geen onmiddellijke tussenkomst van een dierenarts: milde tot matige spijsverteringsproblemen, huidallergieën, oor- en ooginfecties die niet gepaard gaan met sterke pijn, gewrichtsproblemen zoals artrose, gewichtsproblemen en tandproblemen. In deze gevallen dient de door de verkoper aangewezen dierenarts gecontacteerd te worden. Kunnen bijvoorbeeld wel als dringend worden beschouwd: hartfalen, nierfalen, uitdrogingsverschijnselen.

3.4 Indien de verkoper aansprakelijk is, zal de koper zich op grond van de wettelijke garantie tegenover de verkoper kunnen beroepen op een kosteloos herstel (genezing) of een kosteloze vervanging van het dier (naar keuze van de koper). De koper kan ook opteren voor een ontbinding of passende prijsvermindering indien:
- de verkoper de herstelling of vervanging niet heeft voltooid of dat niet heeft gedaan binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast of uit verklaringen of de omstandigheden blijkt dat hij dat niet zal doen;
- er een conformiteitsgebrek blijkt te zijn ondanks de poging van de door de verkoper aangewezen dierenarts om het dier te genezen;
- het dier is overleden ingevolge het conformiteitsgebrek;
- de kostprijs om het dier te genezen hoger is dan het bedrag bepaald in artikel 3.5, lid 2 van deze voorwaarden. 
De verkoper kan het herstel ook weigeren indien dit manifest in strijd is met de gezondheid van het dier.

3.5 Indien de koper zich beroept op het herstel, dan wordt het herstel kosteloos verricht. Dit betekent dat de verkoper instaat voor de kosten die noodzakelijk zijn voor de genezing van het dier, in de mate dat zij de in het tweede lid van deze bepaling vermelde grenzen niet overschrijden.
De kosten van herstel die de verkoper moet dragen, zijn in ieder geval beperkt tot :

Deze beperkingen gelden ook indien door de koper een beroep werd gedaan op een eigen dierenarts onder de voorwaarden bepaald in artikel 3.3, lid 2 van deze algemene voorwaarden.

3.6 In geval van het overlijden van een dier ingevolge een gebrek dat bij de levering aanwezig was, betaalt de verkoper de kosten terug van een onafhankelijke autopsie die de koper heeft laten uitvoeren en die noodzakelijk waren voor de vaststelling van het gebrek waarvoor de verkoper aansprakelijk is. De koper die zich op deze vergoeding wenst te beroepen, moet verkoper vooraf in kennis stellen van zijn voornemen om een autopsie te laten verrichten, alsook van de identiteit van de onafhankelijke expert die hij met de autopsie wil belasten

Art. 4 Het garantiecertificaat overeenkomstig art 30. Van het KB van 27 april 2007

Dit garantiecertificaat is aanvullend aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Het garantiecertificaat bepaalt dat de keuze van dierenarts vrij is. Op dit punt wordt er gewezen op het bepaalde in artikel 3.3, lid 2 van deze voorwaarden dat bepaalt enerzijds dat de kosten van de tussenkomst van een door de koper gekozen dierenarts slechts vergoed moeten worden door de verkoper indien deze onmiddellijke tussenkomst redelijkerwijze noodzakelijk was met het oog op de gezondheid van het dier en anderzijds dat de vergoeding bij een dergelijke onmiddellijke tussenkomst die redelijkerwijze noodzakelijk was voor de gezondheid van het dier steeds beperkt is tot de kosten die de verkoper redelijkerwijze zelf had moeten maken voor de genezing van het dier en in ieder geval begrensd is tot de bedragen bepaald in artikel 3.5, lid 2 van deze voorwaarden.

Art. 5 Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Art. 6 Oplossing van geschillen
Indien de verkoper aansprakelijk is, spannen koper en verkoper zich in om een onderhandelde oplossing, die in overeenstemming is met hetgeen in de wettelijke garantieregeling is bepaald, te vinden. Indien er geen oplossing wordt gevonden, kan de koper zich richten tot de Consumentenombudsdienst of tot de rechtbank. Een beroep op de Consumentenombudsdienst, die is erkend als onafhankelijke instantie, is gratis voor de koper.

Copyright © Ani-Zoo 2024. Dit document mag enkel gebruikt worden door Ani-Zoo leden. Het mag niet verspreid worden zonder schriftelijke toelating van Ani-Zoo