Facebook
Pinterest
YouTube
+32 2 466 50 44info@dogcatandco.be
FAQ
Verkoopsvoorwaarden bij DogCatandCo
Dog Cat and Co > Pups te koop > Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


Art. 1 Toepassingsgebied algemene voorwaarden
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing als de klant een natuurlijke persoon is die deze overeenkomst heeft gesloten voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit. Zij maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Afwijkingen van onze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te geschieden.
Art. 2. Bestemming van de dieren
De dieren die worden verkocht zijn bestemd als gezelschapsdier. Indien er specifieke vereisten worden gesteld aan het dier moeten deze voor het sluiten van de overeenkomst medegedeeld worden. De aanvaarding door de verkoper van deze specifieke vereisten kan enkel blijken uit een daartoe afzonderlijk gesloten overeenkomst.
Art. 3 Toepassing van de wettelijke garantie
3.1 De koper kan zich steeds beroepen op de bepalingen van artikel 1649bis BW die voorzien in een garantie bij de aankoop van consumptiegoederen. Concreet houdt deze regeling in dat de verkoper aansprakelijk is voor gebreken die bij de levering aanwezig zijn en die zich binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de levering manifesteren. Ziekten of andere gebreken die veroorzaakt zijn door opzet, nalatigheid, door een onoordeelkundige behandeling, slechte voeding of abnormale verzorging of behandeling door de koper of een derde zijn geen gebreken die bij de levering aanwezig zijn en kunnen dan ook niet leiden tot de aansprakelijkheid van de verkoper. Enkel indien het gebrek zich manifesteert tijdens de eerste zes maanden, te rekenen vanaf de levering, is het aan de verkoper om te bewijzen dat het gebrek nog niet aanwezig was op het tijdstip van de levering. Na deze termijn is het aan de koper om het bewijs te leveren van het bestaan van een gebrek, alsook van het feit dat het gebrek aanwezig was bij de levering.
3.2 De mogelijkheid voor de koper om zich te beroepen op een gebrek en de verkoper aansprakelijk te stellen vervalt indien hij nalaat de verkoper in kennis te stellen van het gebrek binnen een termijn van twee maanden nadat de koper het gebrek heeft vastgesteld of had moeten vaststellen. Daarnaast rust op de koper een schadebeperkingsverplichting. Dit houdt in dat de koper die een gebrek (vb. ziekte) vaststelt ertoe gehouden is om de verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen indien een niet-onmiddellijke kennisgeving een verergering van de schade tot gevolg kan hebben (in het bijzonder bij levensbedreigende ziektes). De verkoper is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van het laattijdig in kennis stellen van de verkoper van gebreken of ziekten van het dier.
3.3 Indien de verkoper aansprakelijk is, zal de koper zich in eerste instantie kunnen beroepen op een kosteloos herstel (genezing) of een kosteloze vervanging van het dier (naar keuze van de koper). Slechts indien herstel en vervanging niet mogelijk zijn of niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast kunnen worden uitgevoerd, kan de koper de ontbinding (terugbetaling mits teruggave van het dier) of een passende prijsvermindering vragen.
3.4 Kosteloos herstel impliceert dat de kosten van dierenartsen en dierengeneeskundige verzorging ten laste zijn van de verkoper. De koper kan echter enkel aanspraak maken op een kosteloos herstel door het dier aan de verkoper te bezorgen, die indien nodig een beroep zal doen op een dierenarts met het oog op de genezing van het dier. Behoudens in het in de volgende alinea bepaalde geval, kan de koper dus geen aanspraak maken op een kosteloos herstel (dit is geen vergoeding verkrijgen voor de kosten van dierenarts en dierengeneeskundige verzorging) indien hij het dier niet terugbezorgt aan de verkoper voor verzorging/genezing.
In geval van hoogdringendheid (i.e. wanneer het onmogelijk is om het dier tijdig voor verzorging te bezorgen aan de verkoper, alsook in het geval waarin de verkoper niet bereikbaar is) is het de koper toegestaan om zelf een beroep te doen op een dierenarts naar keuze, die zal instaan voor de dringende verzorging. De koper moet dan wel zo snel mogelijk, liefst binnen de 24 uur, contact opnemen met de verkoper, die kan beslissen dat het dier overgebracht moet worden naar hem of een door hem aangewezen dierenarts. De miskenning van deze voorwaarden heeft tot gevolg dat verdere kosten van dierengeneeskundige verzorging niet ten laste van de verkoper kunnen worden gelegd (tenzij het onverantwoord zou zijn het dier te verplaatsen).
3.5 Kosteloos herstel is verder niet mogelijk indien de kosten van een herstel buiten verhouding staan tot de kosten van een vervanging van het dier, alsook indien het eisen van herstel, in plaats van vervanging, gelet op de hoge kosten ervan als rechtsmisbruik kan worden beschouwd.
Art. 4 Het garantiecertificaat overeenkomstig art 30. Van het KB van 27 april 2007
Dit garantiecertificaat is aanvullend aan deze algemene verkoopsvoorwaarden.
Art. 5 Toepasselijk recht
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Copyright © Ani-Zoo 2015. Dit document  mag enkel gebruikt worden door Ani-Zoo leden. Het mag niet verspreid worden zonder schriftelijke toelating van Ani-Zoo.